Events

 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 50
 • 50+ Break
 • Break 80
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 16
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Break 12
 • Race to 30
 • Break 40
 • Break 6
 • Break 1
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 12
 • Race to 30
 • Break 32
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 44
 • Last Points - Brown
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Break 19
 • Race to 30
 • Break 33
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 15
 • Break 32
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 73
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Break 8
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 44