Pts

1 2 3 4 5
Ladislav Havel 1956 11 8 11 9 9
Mihail Trinta 4 11 9 11 11