Results

TT Elite Series 06/15 16:25 - Lukasz Nadolski v Josef Braun W 1-3
TT Elite Series 06/15 15:35 - Amirreza Abbasi v Josef Braun L 3-2
TT Elite Series 06/15 13:35 - Adam Stalzer v Josef Braun W 0-3
TT Elite Series 06/15 12:50 - Jiri Martinko v Josef Braun L 3-1
TT Elite Series 06/15 11:10 - Tomasz Lewandowski v Josef Braun W 1-3
TT Elite Series 06/15 10:25 - Josef Braun v Lukasz Nadolski W 3-0
TT Elite Series 06/15 08:50 - Tomasz Lewandowski v Josef Braun W 1-3
TT Elite Series 06/15 08:00 - Adam Stalzer v Josef Braun L 3-1
TT Elite Series 06/15 07:15 - Josef Braun v Jiri Martinko L 0-3
TT Elite Series 06/15 06:00 - Josef Braun v Marcin Jadczyk W 3-1
TT Elite Series 06/11 16:25 - Josef Braun v Tomasz Kotowski L 0-3
TT Elite Series 06/11 14:50 - Jakub Kosowski v Josef Braun W 0-3